Az Érintett természetes személy jogairól, és személyes adatainak kezeléséről

 

Adatkezelő adatai:

 • Név: Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány
 • Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
 • Képviseletre jogosult neve: Borsó Tibor kuratóriumi elnök

 

Adatvédelmi tisztviselő:

 • Neve: Arany-Jádi Enikő                   
 • Telefonszáma: 06 30 896 56 51
 • E-mail címe: kemfa@gmail.com

 

A https://nyergesujfalu.kehop.roi.dev/ weboldal (továbbiakban, mint Honlap) üzemeltetője, Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány (továbbiakban mint, Adatkezelő) tájékoztatja a weboldalra látogatókat, Érintetteket, az adatkezelésre vonatkozó irányelvéről és adatvédelmi gyakorlatáról.

Kiemelten fontosnak tartja, hogy tájékoztatást adjon a Honlapon történő személyes adatok kezeléséről és a személyes adatokhoz fűződő jogokról.

Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy tevékenységét az előírt és meghatározott belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban, mint Rendelet),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban, mint Infotv.),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek („Ptk.”)
 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet)

Jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban, mint tájékoztató) hatálya a Honlap lévő adatkezelésre terjed ki.

Fogalmak:

 • „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy,
 • „személyes adat”: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,
 • „adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, rögzítése,
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik,
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e,
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak,
 • „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,
 • „adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,
 • „adatvédelmi incidens”: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

A Rendelet meghatározza, hogy az Adatkezelőnek az Érintett részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell rendelkezésére bocsájtania, továbbá az Adatkezelőnek biztosítania kell az Érintett jogainak gyakorlását.

A Honlap látogatója a honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos tájékoztató rendelkezéseit.

Az Adatkezelő megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja a feltöltött adatok biztonságát.

A honlapon kezelt személyes adatok célja:

Az Adatkezelő a települési klímastratégia és szemléletformálás érdekében az általa üzemeltetett Honlapon kezel személyes adatokat, hozzájárulás alapján a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi esetekben.

Kezelt adatok köre: 

A „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása” című projekt keretében végzet programok megvalósítása során:

 • a projekt megvalósulásában Érintettek személyes adatai, valamint a pályázati felhívásra készített pályamű/pályaművek,
 • Érintettről készített képmás és videófelvétel Honlapon történő megjelenítése,
 • „klímastratégia egyeztetési változat” során a bejegyzést rögzítő neve és e-mail címe.

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen, jogszerűen, hozzájárulás alapján történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adatokat kezeljen, amely az Érintett, vagy szülői felügyelet gyakorló hozzájárulásán alapszik és a cél eléréséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett és a szülői felügyelet gyakorló önkéntes hozzájárulása esetén:

 • Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja
 • Rendelet 8. cikk (1) bekezdése
 • évi V. tv. („Ptk.”) 2:48. §. (1) bekezdése.

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma: 

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem gyűjt.

Az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot kizárólag a szülői felügyelet gyakorló hozzájárulása alapán kezel.

Az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetők, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés időtartalma a 2013 évi V. törvény (Ptk.) szerint 5 év.

Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények: 

A Honlapon kezelt személyes adatok tárolása a ROIworks Zrt., (1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. 2. emelet) a Honlapot üzemeltető tárhelyén történik az informatikai biztonsági szabályzata, általános szerződési feltétele és az adatvédelmi szabályzata szerint.

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

Az Adatkezelő által akkor történik adattovábbítás harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –hozzájárulását adja vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján.

Adattovábbítás az Érintett hozzájárulása nélkül nem végezhető, kivéve hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adatvédelmi incidens 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Rendelet 4. cikk 12.). 

Adatvédelmi incidensek kezelés

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, Érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Amennyiben adatvédelmi incidens észlelés történik, annak elhárításáról az Adatkezelő azonnal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről vagy téves riasztásról van szó.

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidensben Érintett adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal Érintett személyek körét,
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az Érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről.

Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az  adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 • az Érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét és közölni kell legalább a Rendelet  33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell az előző pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
 • Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
 • Tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Rendelet 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Érintettek jogai 

Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk).

Az Érintett hozzáférési joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • adatkezelés célja megszűnt,
 • visszavonja a hozzájárulást,
 • tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • ha az adatok kezelése jogellenes,
 • tárolási idő lejárt,
 • ha közhatalmi szerv elrendeli

(Rendelet 17. cikk).

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk).

Az adathordozhatósághoz való jog:

A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.) (Rendelet 21. cikk)

Korlátozások:

Az Adatkezelőre vagy Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk). 

Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog):

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet (Rendelet 77. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (Rendelet 78. cikk).

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e Rendelet szerinti jogait (Rendelet 79. cikk). 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni (Rendelet 77. cikk).

Panasz esetén az eljárás 

Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: (+36-1) 391-1400
 • Telefax: (+36-1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő kérésre az Érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja. A mindenkori hatályos tájékoztató a Honlapon elérhető. Az Adatkezelő a tájékoztatón túl rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal.

Az Érintett a jelen tájékoztatójában és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.